Party Dwarf

Terms and conditions

Pink Dwar Blue Dwarf Green Dwarf Silver Dwarf Red Dwarf Black Dwarf

Pogoji poslovanja

1. Predmet urejanja

Splošni pogoji določajo pogoje uporabe storitev elektronskega poslovanja podjetja COMCODE, informacijska tehnologija, d. o. o., kot upravljalca spletne strani www.party-dwarf.com, obseg storitev elektronskega poslovanja ter pravice in obveznosti med uporabniki spletne strani in podjetjem COMCODE, informacijska tehnologija, d. o. o., urejajo pa tudi poslovni odnos med podjetjem COMCODE, informacijska tehnologija, d. o. o. in kupcem.

2. Veljavnost splošnih pogojev

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter drugih področij, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe.

V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev.

Podjetje COMCODE, informacijska tehnologija, d. o. o. (v nadaljevanju upravljavec) ima pravico do občasnega dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani www.party-dwarf.com. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembami in dopolnitvami, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo elektronskih storitev.

3. Odgovornost za delovanje in vsebino spletne strani www.party-dwarf.com

Uporaba spletnega mesta www.party-dwarf.com je omogočena vsem fizičnim in pravnim osebam, pri čemer se za ogled spletne strani ni potrebno registrirati ali prijaviti.

Upravljavec bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh straneh (identiteto podjetja, kontaktne naslove, bistvene značilnosti blaga, ceno in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek, ipd.).

Upravljavec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, pomot ali napak. Prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

Spletna stran uporablja t. i. piškotke (angl. cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Upravljavec s tem ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.

Za namene statistike si upravljavec pridržuje pravico pridobivanja zgolj tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika, predvsem pa ne pridobiva IP naslova obiskovalcev. Kakršno koli spremembo upravljanja spletne strani bomo objavili na tem mestu. Strežnik, na katerem se nahaja ta spletna stran, se nahaja v Sloveniji in je ustrezno tehnično zavarovan.

Upravljavec pri objavi prodajnih izdelkov ponuja tudi fotografije, ki so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni vsebino svojih spletnih strani ali spremeni posamezne parametre storitev ali storitve ukine brez predhodnega opozorila.

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost upravljavca ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta www.party-dwarf.com.

Upravljavec ali druge osebe v nobenem primeru niso odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, neposredno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Pri objavi podatkov (cen, dobavnih rokov, opisov izdelkov, ipd.) lahko pride do neljubih napak, zato se vam za morebitne napake na tem spletnem mestu iskreno opravičujemo.

Upravljavec lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu www.party-dwarf.com zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega družba meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje storitev.

Na spletnem mestu www.party-dwarf.com lahko spletne povezave vodijo tudi na nekatere druge spletne strani, ki jih upravljavec ne upravlja in tudi ne preverja njihove vsebine. Upravljavec navaja te povezave zgolj kot informacijo uporabnikom in takšne povezave ne predstavljajo uradne ponudbe ali odobravanja izdelkov, storitev ali informacij ter tudi ne pomenijo nobenih povezav med upravljalcem in upravljavci povezanih spletnih strani.

4. Odgovornost uporabnika

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje. Mladoletne osebe so pred nakupom izdelka dolžne pridobiti soglasje staršev oziroma skrbnikov.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost elektronskih storitev so uporabniku omogočene "take, kot so" in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

Uporabnik v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile njegov dostop do elektronskih storitev (predvsem pri opravi nakupa). Uporabnik se zavezuje tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril upravljavca in drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili zagotavljal najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja elektronskih storitev in takoj obvestili upravljalce spletnega mesta www.party-dwarf.com o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo elektronskih storitev.

5. Varstvo otrok

Upravljavec se zavezuje, da v skladu s predpisi in poštenjem, brez dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo odobril nakupa osebi za katero sumi, da je mladoletna. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Prav tako upravljavec nepooblaščeni tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok. Omenjene podatke lahko po pisnem pozivu posreduje zgolj staršem oziroma skrbnikom mladoletnih oseb in po njihovem pozivu takšne osebne podatke tudi izbriše.

6. Poslovni uporabniki

Spletno mesto www.party-dwarf.com je namenjeno tudi uporabi poslovnih uporabnikom (B2B) - tako podjetnikom posameznikom, kot tudi drugim javnim in zasebnim pravnim osebam. Zanje se ne uporabljajo določbe teh splošnih pogojev, ki zadevajo pravice in obveznosti namenjenim izključno potrošnikom.

7. Mnenja in pritožbe uporabnikov

Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavlja neposredno na podjetje COMCODE, informacijska tehnologija, d. o. o., Blatna Brezovica 68, 1360 Vrhnika ali na elektronski naslov: info@party-dwarf.com.

Morebitne pritožbe upravljavec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljavec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

8. Avtorske praviceh

Spletno mesto www.party-dwarf.com je avtorsko zaščiteno in je v lasti podjetja COMCODE, informacijska tehnologija, d. o. o.

9. Reševanje sporov

Če morebitne spore med uporabnikom storitev in ponudnikom storitev ni možno rešiti sporazumno z metodo reševanja pritožb, se spor reši pred pristojnim sodiščem.

This website uses cookies to store information on your computer. Some of these cookies are used for visitor analysis, others may be necessary for the website to function properly. If you visit our web site and the settings of your web browser permit the acceptance of cookies, we understand this as your consent that we can use own analytical cookies to collect anonymised information.

If you would like to know more about cookies used on our site and how to delete them, you can read this.

I accept cookies on this site.