Party Dwarf

Warranty

Pink Dwar Blue Dwarf Green Dwarf Silver Dwarf Red Dwarf Black Dwarf

Garancija

1. Garancija za brezhibno delovanje stvari

V skladu z zakonom je proizvajalec blaga dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje stvari, v kolikor gre za blago za katerega se mora izdati garancija. Kupec zahtevek iz garancije uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali pooblaščenem servisu.

Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.

2. Uveljavljanja pravic iz garancije

Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije ali pooblaščenega servisa zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa. Kupec z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka nima nobenih stroškov.

Kupec lahko zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije pošlje izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake in blago pošlje tudi na sedež prodajalca, ki bo kupcu v roku 8 delovnih dni odgovoril na garancijski zahtevek.

Če prodajalec ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

3. Reklamacija

V primeru, da naročen izdelek nima lastnosti in odlik, ki jih je prodajalec izrecno obljubil oziroma je prodajalec poslal napačen izdelek (v napačni količini, v napačni barvi, ipd) ali se ti kako drugače razlikujejo od naročila, lahko kupec blago reklamira s pisnim obvestilom, ki ga naslovi na naročniško službo podjetja. V primeru napačne dobave izdelka mora kupec o tem nemudoma obvestiti prodajalca, ki bo reklamacijo skušal rešiti v čim krajšem možnem času.

Kupec mora o reklamaciji pisno obvestiti prodajalca in poslati izdelek na njegov sedež, pri čemer mora natančno opisati napako in navesti reklamacijski zahtevek. Kupec pa mora poleg blaga z vso priloženo dodatno opremo priložiti še kopijo računa, garancijski in servisni list ter druge morebitne spremne dokumente.

Prodajalec bo na pisno obvestilo odgovoril v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila. Če ugotovi, da je zahtevek neupravičen, bo o tem obvestil kupca ter mu vrnil artikel na njegove stroške.

Kupec lahko v okviru reklamacijskega zahtevka zahteva popravilo artikla, znižanje kupnine (v sorazmerju z napako), zamenjavo blaga ali pa vračilo kupnine (v tem primeru se kupnina lahko zniža za čas uporabe artikla, vendar največ za znesek, za kolikor se je artiklu zaradi uporabe znižala tržna vrednost).

4. Zavrnitev reklamacije:

Podjetje COMCODE, informacijska tehnologija, d. o. o., si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

 1. Če ima blago mehanske poškodbe.
 2. Če blago ni bilo vrnjeno v originalni embalaži.
 3. Če so videni znaki nestrokovne uporabe ali vgrajevanja opreme ali material.
 4. Če kupec ne predloži kopije računa.
 5. Če je blago poslano na naš naslov z odkupnino.
 6. Če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na artiklih ali povzročene kakršnekoli okvare.
 7. Če k artiklom ni priložena vsa oprema, ki je bila stranki posredovana ob nakupu ter garancijski list.

5. Škoda

Prodajalec ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarja:

 1. Za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanskih poškodbe in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč.
 2. Za poškodbe, ki so nastale med transportom s strani dostavljavca.

5. Pravica do odstopa od pogodbe

Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razlogov za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi pisno:

 1. Na sedež podjetja prodajalca: COMCODE, informacijska tehnologija, d. o. o., Blatna Brezovica 68, 1360 Vrhnika.
 2. Na kontaktni elektronski naslov : info@party-dwarf.com.
 3. Z uporabo kontaktnega obrazca na spletni strani www.party-dwarf.com.

Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa.

Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku tridesetih (30) dni po poslanem sporočilu o odstopu.

Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti:

 1. V primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan ali odprt zaščitni pokrov.
 2. V primeru mehanskih poškodb blaga.
 3. Če kupec med posedovanjem blaga ni poskrbel za primerno hrambo ali zaščito.
 4. Če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme ali blaga.

6. Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe in stroški povezani z odstopom

Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.

Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa.

7. Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe

V primeru odstopa od pogodbe na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino takoj, ko je to mogoče, sicer pa najkasneje v roku tridesetih (30-ih) dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Kupnina se vrne na kupčev transakcijski račun, ki ga ta sporoči hkrati z obvestilom o odstopu.

This website uses cookies to store information on your computer. Some of these cookies are used for visitor analysis, others may be necessary for the website to function properly. If you visit our web site and the settings of your web browser permit the acceptance of cookies, we understand this as your consent that we can use own analytical cookies to collect anonymised information.

If you would like to know more about cookies used on our site and how to delete them, you can read this.

I accept cookies on this site.